Ochrana osobných údajov

 

GDPR
 (General Data Protection Regulation), alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s 

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

Prevádzkovateľ:

                                     MNBA s.r.o.

                                     Račianska 33, 831 02 Bratislava

                                     IČO : 51 234 530

                                     DIČ : 2120658672

                                     IČ  DPH : SK 2120658672

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely: 

                       Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu   prevádzkovateľa.

Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

         

   Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

       5 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

       5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

  Spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

Aké máte práva?

1.        Právo na prístup k údajom - máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

2.        Právo na opravu - máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

3.        Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli. Ak odvoláte svoj súhlas.  Namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne. Vaše osobné  údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

4.        Právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak  nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť. Spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili.Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

5.        Právo namietať - máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci . z dôvodu nášho oprávneného záujmu : vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na : MNBA s.r.o. Račianska 33, 831 02 Bratislava, e-mail : carisma@mohac.sk, č.t. 0948 077 742, 0948 077 749